dr Joanna Bielecka-Prus

dr Joanna Bielecka-PrusAbsolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Socjologii ogólnej i Badań nad Migracjami Instytutu Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodologii badań jakościowych, tożsamości i wykluczenia społecznego. Jest autorką i współautorką książek dotyczących socjologii kultury, rodziny i edukacji (Transmisja kultury w rodzinie i szkole. Teoria Basila Bernsteina, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010), niepełnosprawności (Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, Lublin 2011), bezdomności (Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province, Lublin  2011) a także artykułów poświęconych tematyce metodologii badań jakościowych. Brała udział w projektach: NOVASOFIE – Analysing and Overcoming the Social Fragmentation in Europe) w ramach 6.  Programu Ramowego Komisji Europejskie; Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim”. EFS 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania w nim osób niepełnosprawnych: EFS  6.6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Perspektywa kulturalna Lublina – badania nt. stanu sektora kultury w Lublinie i partycypacji.  Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta w Lublinie. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities finansowanego w ramach European Fund for the Integration of non-EU immigrants (EIF) 2013-2015.

Wykaz wybranych publikacji:

Kontakt:

  • jbprus[at]umcs.pl