dr Joanna Bielecka-Prus

dr Joanna Bielecka-PrusAbsolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Socjologii ogólnej i Badań nad Migracjami Instytutu Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół metodologii badań jakościowych, tożsamości i wykluczenia społecznego. Jest autorką i współautorką książek dotyczących socjologii kultury, rodziny i edukacji (Transmisja kultury w rodzinie i szkole. Teoria Basila Bernsteina, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010), niepełnosprawności (Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, Lublin 2011), bezdomności (Social and institutional aspects of homelessness in the Lublin Province, Lublin  2011) a także artykułów poświęconych tematyce metodologii badań jakościowych. Brała udział w projektach: NOVASOFIE – Analysing and Overcoming the Social Fragmentation in Europe) w ramach 6.  Programu Ramowego Komisji Europejskie; Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności w województwie lubelskim”. EFS 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Diagnoza rynku pracy województwa lubelskiego w aspekcie funkcjonowania w nim osób niepełnosprawnych: EFS  6.6.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy; Perspektywa kulturalna Lublina – badania nt. stanu sektora kultury w Lublinie i partycypacji.  Projekt finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urząd Miasta w Lublinie. Obecnie jest członkiem zespołu badawczego w międzynarodowym projekcie Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities finansowanego w ramach European Fund for the Integration of non-EU immigrants (EIF) 2013-2015.

Wykaz wybranych publikacji:

2010

Koncepcja tożsamości społecznej w analizie dyskursu. Przegląd wybranych kierunków badawczych. W: K.T. Konecki, A. Kasperczyk (red.) Procesy tożsamościowe. Symboliczno-interakcyjny wymiar konstruowania ładu i nieładu społecznego, Wyd. UŁ, Łódź 2010.

Analiza władzy w przekazie wizualnym. Wybrane problemy z metodologii badań, W: Wiedza między słowem a obrazem,  M. Zemło, A. Jabłoński, J.Szymczyk (red.), Wyd. KUL, Lublin 2010.

2011

Metodologiczne implikacje założeń antropologii interpretacyjnej. W: Geertz a hybrydowa wersja antropologii interpretatywnej,  A. Szafrański (red.). Wyd. KUL. Lublin 2011. Tożsamość społeczna pracujących osób niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s. 147-183.

Ekonomiczne i społeczne problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych, w: Osoby niepełnosprawne na rynku pracy Lubelszczyzny, P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.307-334.

Wsparcie społeczne w opinii pracujących osób niepełnosprawnych (razem z M. Maciejewską), w: P. Rydzewski, R. Maciejewska, J. Bielecka-Prus i A. Szkoła (red.). Wyd. WSPA. Lublin 2011, s.225-248.

Społeczne aspekty bezdomności, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 11-29.

Instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie w świetle danych urzędowych (razem z R. Maciejewską), w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 181-199.

Tożsamość społeczna osób bezdomnych, w: Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie, J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.),  Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 163-179.

Problemy w funkcjonowaniu instytucji działających na rzecz pomocy osobom bezdomnym, w:  Społeczne i instytucjonalne aspekty bezdomności na Lubelszczyźnie , J. Bielecka-Prus, P. Rydzewski i R. Maciejewska (red.), Wyd. WSPA. Lublin  2011, s. 201-226.

20. Social Roles of Sociologists after 1945, „Comparative Sociology”, 10, s.735-765.

2012

21. Problem kontekstu w teoriach komunikowania społecznego, „Studia Socjologiczne, 1, s. 19-37.

22. Normana K. Denzina projekt etnografii interpretacyjnej, w: Geertz. Dziedzictwo-interpretacje-dylematy, red. A. Szafrański, Wyd. KUL, Lublin, s. 193-213.

23. Problemy w funkcjonowaniu instytucji wsparcia osób niepełnosprawych na rynku pracy w województwie lubelskim, w: Problemy aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na obszarach wiejskich, red. J. Żbikowski, D. Dąbrowski, M. Kuźmicki, Wyd. PSw W Białej Podlaskiej, s.155-176.

2013

32. Krytyczne, teoretyczne i publiczne – praktyki analizy dyskursu w Polsce (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1, s. 6-11.

33. Rekonstrukcja praktyk analizy dyskursu na podstawie wybranych anglojęzycznych czasopism dyskursywnych (współautor Anna Horolets), Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX Numer 1, s. 152-185.

34. Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych. Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom IX, nr 2, s. 104-127.

35. Paradygmat partycypacyjny w naukach społecznych. Wykorzytywanie danych wytworzonych przez badanych w analizie jakościowej, Rocznik Lubuski, 39., s. 29-51.

Kontakt:

  • jbprus[at]umcs.pl