prof. dr hab. Zofia Kawczyńska-Butrym

I. Studia – stopnie naukowe, tytuł naukowy

 • Wydział Humanistyczny KUL – filologia polska  1956-61.
  • 1961 – magisterium
 • Wydział Nauk Społecznych KUL – socjologia 1962-65 absolutorium.
  • 1969 – magisterium
 • 1978 – doktorat  Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej –  w zakresie socjologii na podstawie pracy: Lekarze wiejscy. Mechanizmy zatrudniania i stabilizacji.
 • 1988 – habilitacja KUL. Wydział Nauk Społecznych – w zakresie socjologii na podstawie pracy: Funkcjonowanie rodziny a choroba. Analiza socjologiczna
 • 1992 – stanowisko prof. nadzwyczajnego KUL 
 • 1993 – stanowisko prof. nadzwyczajnego Akademii  Medycznej w Lublinie
 • 1996 –  tytuł profesora nauk humanistycznych
 • 1999 – stanowisko profesora zwyczajnego UWM – Olsztyn
 • 2004 – stanowisko profesora zwyczajnego KUL – Lublin
 • 2008 – stanowisko profesora zwyczajnego UMCS – Lublin

II. Dyscyplina naukowasocjologia 

1.      Specjalność naukowa: socjologia zdrowia, medycyny i niepełnosprawności, socjologia młodzieży, socjologia rodziny,  socjologia migracji,  socjologia ubóstwa i praca socjalna

III Nagrody

 • 1979 – Nagroda Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, za pracę doktorską – indywidualna.
 • 1989 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej z tytułu osiągnięć naukowych, za rozprawę habilitacyjną – indywidualna
 • 1995  – Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za książkę : Rodzinny kontekst zdrowia i choroby – indywidualna
 • 1996  – Nagroda Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za książkę : Rodziny osób niepełnosprawnych – indywidualna
 • 2010 – Lubelska Doroczna Nagroda Naukowa im. Prof. Edmunda Prosta za rok akademicki 2008/09. za książkę: Migracje. Wybrane zagadnienia

Książki (PDF)

Wykaz publikacji (PDF)

Kontakt:

 • e-mail: zofkaw[at]wp.pl
 • tel. (81) 537-28-94